شرکت فیروز برای دومین سال پیاپی به عنوان واحد صنعتی نمونه استان قزوین انتخاب شد

qazvin-93-08-11-3

در آییــن تجلیل از واحدهای نمونه اســتان قزوین که با حضــور وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، ممدوحی معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد، مرتضی روزبه استاندار قزوین، داوود محمــدی و روح ا… عباســپور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران کل اســتان، صنعتگران و کارآفرینان نمونه استان در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شــد، شــرکت فیروز برای دومین ســال پیاپی موفــق، به دریافت نشــان برتر، به عنــوان واحد نمونــه صنعتی انتخاب شــد و با اهدای لوح از مدیرعامل و کارکنان این شــرکت تجلیل به عمل آمد.
مرتضی روزبه، اســتاندار در این مراسم اظهار داشت: اســتانداردها نقش بســزایی در کیفیت زندگی مــردم دارد و به هر میــزان که در این زمینــه هزینه کنیم از صــرف هزینه های دیگر و خســارت های ناشــی از نادیــده گرفتن آن پیشگیری کرده ایم. وی افــزود: اگــر بی توجهی به اســتاندارد و مرغوبیت کاال، ســالمت مردم را تهدید و عده ای را دچار آســیب کند خســارت ها قابل محاسبه و انــدازه گیری نیســت بنابراین بایــد توجه به استاندارد به عنوان فرهنگ عمومی بدل شده تا کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد. مقام عالــی دولت در اســتان یادآور شــد: علی رغم اینکه نان یکی از مهم ترین مواد مغذی مردم اســت، هنــوز موفق به تدویــن و اجرای اســتانداردهای مربوط به آن نشده ایم و انتظار داریم ادارات و موسســات مربوطه در این زمینه فعاالنــه و قاطعانــه حضور یابنــد و به ضرورت موضوع بیشتر توجه کنند.
استاندار محبوب قزوین با بیان اینکه شرکت فیــروز که به عنوان یک واحد تولیدی نمونه در قزوین مشغول به کار است، گفت: این شرکت با توجه به ویژگی هــای بارز و متمایز خود یکی از افتخارات استان بوده و می تواند به عنوان الگویی برای صنعت به کار گرفته شود.
نماینده عالی دولت در اســتان درخواســت کردنــد، همــه تولید کننــدگان و صنعتگران از شــرکت فیروز بازدید کــرده و از روش هایی که شــرکت فیروز در به کارگیری معلوالن و توسعه اســتانداردهای ملی استفاده شــده است، بهره گیرند.
ایشــان در خلال اهدای لوح بــه واحدهای نمونه از مدیر عامل شرکت فیروز برای سخنرانی بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان کارآفرین و تولیدکنندگان دعوت کردند.
همچنین قبــل از حضور اســتاندار محترم، نمایندگان مجلس و مسئولین عالی رتبه موسسه استاندارد درباره تغییرات و توجه به ضرورت ها، توســعه و رویکردهای استاندارد مطالبی را ایراد فرمودنــد که حکایت از توجه نمایندگان محترم مجلــس در تدوین و به کارگیری اســتانداردها داشــت. در پایان اهدی لوح، مدیر عامل شرکت فیروز با سخنرانی خود درباره وجه تمایز شرکت فیروز و برنامه های آینده، فلسفه و نگرش شرکت فیروز در به کارگیری معلولین ســخنانی را ایراد کردند کــه مورد توجه همه حاضران قرار گرفت به طوری که در چندین مرحله با تشــویق و ابراز محبت و قدردانی از زحمات ایشــان، سخنرانی وی متوقف شد و مجدداً ادامه پیدا کرد.
از مهم ترین مطالبی که مدیرعامل شــرکت فیروز جناب آقای ســید محمد موســوی ابراز داشــتند، نگاهــی متفــاوت بــه محدودیت و معلولیت بــود که این نگاه نه تنها در ایران بلکه در کشــورهای دیگر اروپایی نیــز به عنوان یک مبنای فکری جدید پذیرفته و تلقی شده است.
ماحصل این فلسفه محدود بودن همه انسان ها به عنوان یک موهبت برای دست یابی به زندگی بهتر و حذف آنها با اختراعات و ابداعات و تغییر در نگاه به کارگیری معلوالن بوده است.
در مرحلــه دوم مراســم به مدیــران کنترل کیفیــت نمونــه لوح هــای ســپاس و قدردانی توسط مســئوالن مربوطه اهدا شــد که سرکار خانم مهندس نســرین محمدبیگــی به عنوان مدیر کنتــرل کیفی فیروز بــه جایگاه دعوت و لوح ســپاس خود را دریافت کرد. همچنین در پایان مراسم با مدیر عامل محترم شرکت فیروز مصاحبه ای داشتیم که می خوانید.

در جریان این مصاحبــه مدیر عامل محترم شــرکت فیروز با اعالم برنامه های آینده، ابتدا به آرمان و مأموریت شــرکت فیروز اشــاره کرده و ابراز داشتند: آرامش و آسایش کودکان از طریق توسعه و آگاهی دهی به مادران و تأمین نیازهای بهداشــتی کودکان آرمان اصلی ماست چرا که بهداشت روانی مادران می تواند از فرزندان معلول یا بهتر بگوییم محدود آنها با شــناخت استعداد فرزندانشان و به کار گرفتن آن در توسعه جامعه نقش بسزایی را داشته باشد.
وی خاطرنشــان کرد: شــرکت فیروز نمونه علمــی و عملی در اثبات این نظریه بوده و اعالم کردند که شرکت فیروز هم اکنون در بخش های آرایشی و بهداشتی دارای ۸۰ نوع محصول بوده که برخی از این محصوالت از ویژگی های بارزی برخوردارند و بزودی مصرف کنندگان محصولات شرکت فیروز از تولید مکمل های غذایی و تولید محصوالت پوشاک و سرویس خواب کودکان در بازارهای هدف بهره مند خواهند شد.
وی با بیان این مطلب که محصوالت جدید و اخیر شــرکت فیروز مانند اسپری موی کودک و انواع کرم ها در حد خود، کم نظیر هستند، اشاره به این مطلب مهم داشتند که همه این فعالیت ها در کنار مطالعات علمی و کارشناســی در تعیین و ارتقای ایستگاه های کاری کارکنان میسر شده اســت و شــرکت فیروز به مرزهای فراتر از یک محصول پانهاده اســت، چرا که توانسته است با دانشگاه های علوم پزشــکی قزوین و همدان به مطالعاتی دربــاره انتروپومتــری و بایومکانیک پرسنل شــاغل خود اقدام کند که به نوبه خود بی نظیر است.
وی تأکیــد کرد: همه عزیزان بــا مراجعه به ســایت فیروز www.firooz.com مادران و خانواده های عزیز نه تنهــا می توانند در مورد کیفیــت محصــولات و ویژگی هــای آن اطالع پیدا کنند، بلکه می توانند از مشــاوران پزشکی و روان شناســی که با این سایت همکاری دارند درباره تربیت کودکان بهره بگیرند.
این مســئول تأکیــد کرد: توجه به مســائل جامعه و منافع اجتماعی و حفظ اســتانداردهای ملی نه تنها بخشــی از برنامه های شرکت فیروز بــوده، بلکــه برخــی از محصــولات در تدوین استانداردهای داخلی به انطباق با استانداردهای اروپایی و حتی فراتر از آن توجه ویژه ای شــده است.
ایشان همچنین ابراز داشتند: یکی از وظایف ما همکاری با موسســات اســتاندارد در تدوین اســتانداردهای ملی اســت که فاقد استاندارد است، به طوری که شــرکت فیروز توانسته است با حضور در کمیته تدوین اســتاندارد، همکاری بی دریغی در تدوین پروانه های استاندارد داشته باشــد و برای ۱۱ محصول خود پروانه استاندارد خود اظهاری دریافت کند.
مدیرعامل شــرکت فیروز خاطرنشــان کرد: شــامپو، ژل بهداشــتی بانوان و لوســیون بدن کودک از جمله این محصولات است.
وی همچنین با اشــاره بــه گواهی نامه های داخلی ایزو ۱۸۰۰۱-۱۴۰۰۱-۹۰۰۱ و کســب گواهی نامه ۱۷۰۲۵ در ماه های اخیر را به عنوان معیار حفظ و توسعه استاندارد در شرکت فیروز تلقی کردند.
ســید محمد موسوی افزود: شــرکت فیروز در حال حاضر با حدود ۳۵ ســال سابقه یکی از شــرکت های منحصر به فــرد در زمینه تحقیق، تولیــد و توزیع محصــوالت کودک بــوده که ۹۰ درصــد کارکنــان آن معلول هســتند. این موفقیت هــا را در ابتدا مدیــون همین کارکنان مدیریت عزیــز و مدیــران مجموعه خصوصــا کارخانه آقای مهنــدس خوبیاری، مدیر کنترل کیفیت خانم مهندس محمدبیگی، مدیر تحقیق و توسعه خانم مهندس بهرامی و سایر همکارانی دانســته که مجالی برای ذکر اســامی همه آنها نیست.
وی ادامــه داد: شــرکت فیروز هــم اکنون محصوالت خود را به کشــور های همسایه صادر مــی کند و با اجرای GMP قصــد صادرات به کشورهای اروپایی را دارد. وی اشاره کرد: هم اکنون دولت ترکیه و یک شرکت تولیدی و آرایشــی بهداشتی در سپانیا درخواســت همکاری با شــرکت فیروز را ارایه کرده اســت. مدیرعامل شرکت فیروز با اشاره به خدمات و امکانات رفاهی تامین شده در کارخانه برای عزیزان معلول، اقدامات انجام شده را کافی ندانســته و قصد دارند به طور علمی و جدی به تمامی پارامترهای مربوط به مهندسی انسانی و ارگونومی بازنگری اساســی داشته و برنامه های موجود را بهینه سازی نمایند.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *