حسابداری فروش

picdsds87

separator22(2)

حسابداری فروش

separator22(2)

منشور اخلاقی حسابداری فروش

امانت داری ، پاسداری و نگهداشت اسرار کـاری و اطلاعات مشتریان ، بزرگ ترین و شاخص ترین هدف حسابداری فروش در شرکت گروه بهداشتی فیروز می باشد۰

رفتار ما و مجموعه کارکنان در برخورد با مشتری بایـد سـبب رضایتـمندی و ایجـاد حـس آرامـش توام با اطمینان گردد

مشتری ، شریک تجاری ماست و موفقیت مجموعه ما در گرو رضایت مندی آنان از مجموعه خدمات و محصولات شرکت فیروز می باشد

صداقت ، کلید امتداد موفقیت بوده و با راستگوئی و پایبندی به فرهنگ پاسخگوئی ، همواره در تلاش برای آسایش مشتریان و کارکنـان مجموعه می باشیم

باید برای مشتریان و وقت ، سرمایه ها و نیروهای آنها ، ارزش قائل بود تا وجود مجموعه ما در کنار آنها ، سبب کمک به حرکت رو به رشد ایشان گردد

رعایت اصول اخلاقی ، صفات معنوی ، نظـم و ترتیب ، وقت شـناسی ، آراستگی ، مهرورزی و رعایت انصاف و عدالت ، سرلوحه همیشگی واحد حسابداری فروش می باشد.

اگر حضور ما و خدمات ما سبب کمک به گسترش خدمات موجود و بهبود اوضاع مشتری و شرکت فیروز نگردد مــا دیگر نخواهیم بود

ماموریت حسابداری فروش

شغل حسابداری فروش از مشاغل مشترک حوزه مالی وبازرگانی بوده ومسئولیت اجرایی فرآیندهایی از قبیل

ثبت سفارشات وصدور صورتحساب های فروش ،اسناد حســـابداری ،کنترل تراز مشتریان،وصول مطالبـات

و ثبت اسنـاد تضامین دریافتی از مشتریان، دریافت و ثبت اسنـاددریافتنی و رفـع هرگونه مغایرت فی مابین

مشتریان را به عهده دارد و با مدیـر فروش ،مدیـر مالی و مدیرانبارمحصول در ارتباط می باشد.

frosh