استراتژی ها
استراتژی ها

 

  • ارتقاء سامانه های نوین مدیریتی
  • بهبود نظام های منابع انسانی
  • نیل به اخذ استانداردهای CSR
  • تقویت زنجیره تامین شرکت
  • بهینه سازی زیرساخت های تولیدی شرکت
  • ارتقاء جایگاه بازار فیروز
  • تعالی سیستم های ایمنی و بهداشت و مصرف انرژی